Formular declaratie avere Legea176 2010 Anexa1

 DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul ........................avand functia .............. cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu familia1) deţin următoarele: ..................................... *1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.  Formular.editabil.declaratie.avere_Legea.176_2010_Anexa1.doc

© 2021 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

Covid 19 statistics

Confirmate
1,210,810
+11,049/24h
Morti
36,658
+208/24h
Vindecati
1,104,496
91.22%
Active
69,656
5.75%
Critical
1,267
0.1%
Tests
12,718,017
66.66%
Cases /Million
63,464
3326.45