Audiente Primar Luni, Viceprimar Miercuri si Secretar Joi de la  09:00-12:00

  Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a urmatoarelor functii contractuale de executie vacante, in cadrul compartimentului deservire , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

           ROMANIA

           JUDETUL BRAILA

                                                  PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE                           

           www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

              E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  NR. 2601 din 11.05.2023

                                                                              ANUNȚ

  In conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

  Avand in vedere Organigrama si Statul de functii aprobate prin Hotararea consiliului local Bordei Verde nr.16 din 03.02.2023;                      

  Primăria comunei Bordei Verde cu sediul în: localitatea Bordei Verde, str. Principala, nr.33, județul Braila organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a urmatoarelor functii contractuale de executie vacante, in cadrul compartimentului deservire , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

  Functie contractuala de executie de Conducator Utilaj SVSU -1 post;

  Functie contractuala de executie de muncitor necalificat– 1 post

  Condiţii specifice pentru pentru - Conducator Utilaj SVSU:

  - nivel studii medii/generale;

  - vechime in specialitate sofer/tractorist rutierist 1 an;

  - permis de conducere categoria B, tractorist rutierist (TR);

  - sa fie apt din punct de vedere fizic, medical si psihologic

  Conditii specifice pentru Muncitor necalificat:

  -nivel studii medii/generale;

  -sa fie apt din punct de vedere fizic, medical si psihologic.

  CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE:

  Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant, persoana care indeplineste conditiile prevazute de legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si cerintele specifice prevazute la art.542, alin.1 si 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:

  a) persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) persoana să cunoască limba română, scris şi vorbit;
  c) persoana să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  d) persoana să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului;
  e) persoana să îndeplinească condiţiile de vechime, respectiv de experienţă necesare ocupării postului, după caz;
  f) persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  g) persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

  Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar care va contine urmatoarele documente:

  a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; cu obligatia de a completa dosarul de concurs cu, cazierul in original. anterior datei de sustinere a primei probe a concursului;
  f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către unitățile sanitare abilitate;
  g. curriculum vitae, model comun european

  Concursul se va organiza la sediul Primariei comunei Bordei Verde, str. Principala, nr.33 si , conform calendarului următor:

  -Publicarea anuntului de concurs 18.05.2023 ;

  -Depunerea dosarelor -10 zile de la data publicarii/afisarii( de pe data de 18.05.2023 pana pe data de 07.06.2023) ;

  - 16.06.2023 , ora 10.00 – proba scrisa;

  - 20.06.2023, ora 10.00 - proba interviu.

  După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă și proba interviu candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare, de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise și a probei interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
  Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul institutiei şi pe pagina de internet, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
  Rezultatele finale se afişează la sediul Primăriei comunei Bordei Verde, în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru ultima probă, după soluționarea contestațiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

  BIBLIOGRAFIA CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI – Conducator Utilaj SVSU:

  1. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;
  3. OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  5. Manualul de operare si intretinere a Utilajului (Tractor) si a accesoriilor/componentelor din dotare.
  6. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu completarile si modificarile ulterioare

  BIBLIOGRAFIA CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI – Muncitor necalificat:

  1. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, titlul III, cap. I-V;

  2. Legea nr. 319/2006, a securitatii si sanatatii in munca: Cap. 4 – Obligatiile lucratorilor;

  3. Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata;

  4. Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

  Nota: Se vor avea în vedere formele actualizate, la zi, ale actelor normative din bibliografie.

  Pentru relaţii suplimentare privind înscrierea şi condiţiile de participare la concurs vă veţi adresa la sediul instituţiei, Tel.0239696088, sau pe site-ul institutiei.

     PRIMAR,
  Rotaru Dumitru

   

  Statistica Web

  Astazi85
  Ieri340
  Saptamana1149
  Luna425
  Total605608

  23-06-02
  © 2023 UAT Primaria Bordei Verde, Jud Braila. All Rights Reserved. Designed By Absolut Web Expert.
  AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

  | Creare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Gradinita | Realizare Site Primarie | Realizare Site primarie si institutii |