HOTARAREA NR.81 aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil

PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE

www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

 

HOTARAREA NR.81

din 22.12.2020

Privind: aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil,proprietatea publica a comunei Bordei Verde,cu numar cadastral 73528;

Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila intrunit in sedinta ordinara in data de 22.12.2020;

Avand in vedere:

 • Referatul de aprobare a D-lui Primar Rotaru Dumitru,inregistrat sub nr.6282/16.12.2020;
 • Raportul de specialitate al compartimentului urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului,inregistrat sub nr.6283/16.12.2020;
 • Documentatia cadastrala intocmita de S.C.Elipsoid SRL in vederea demembrarii terenului proprietate publica a comunei Bordei Verde,situat in sat Bordei Verde, T49,P675/1,,numar cadastral 73528,in suprafata totala de 21.600 mp conform acte si 21.599 mp,conform masuratori ;
 • Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Bordei Verde;

Tinand cont de prevederile:

 • 25 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996,republicata cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.23 lit.h,art.132,alin.1 respectiv art.135 alin.1,lit a si alin 3 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare,receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara,cu modificarile si completarile ulterioare;
 • 879 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil cu modificarile si completarile ulterioare;
 • 269 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedura civila,cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilorart.129,alin.2,lit.c,art.139,alin.3,lit.g,art.196,alin.1,lit.a,art.197,art.287,lit.b si art.243,alin.1,lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative,cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE

Art.1. Se aproba documentatie de dezmembrare a unui imobil,proprietatea publica a comunei Bordei Verde,cu numar cadastral 73528,conform documentatiei cadastrale intocmita de SC Elipsoid SRL,prevazuta in anexele care fac parte integranta din prezenta hotarare,in urmatoarele unitati individuale:

 • Lot nr.1 cu numar cadastral 77587 in suprafata de 19.430 mp,situat in localitatea Bordei Verde,proprietatea publica a comunei Bordei Verde;
 • Lotul nr.2 cu numar cadastral 77588 in suprafata de 2.169 mp,situat in localitatea Bordei Verde,proprietatea publica a comunei Bordei Verde;

Art.2. Se imputerniceste secretarul general al comunei Bordei Verde,d-nul Zodila Viorel sa semneze actul autentic de dezmembrare al terenului ce face obiectul prezentei hotarari,atat la Notariat cat si la OCPI,pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea dezmembrarii imobilului sus identificat;

Art.3. Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta de contencios administrative,in conditiile Legii contenciosului administrative nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare;

Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata in termenul legal prin grija secretarului general al comunei, Institutiei Prefectului judetul Braila,Prmarului comunei,compartimentului urbanism in vederea aducerii la indeplinire,Notarului public si O.C.P.I. cat si celor interesati prin afisare pe si-teul entitatii.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,

Tugui Rodica SECRETAR GENERAL COMUNA

Viorel Zodila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL BRAILA

PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE

www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

NR.6282 din 16.12.2020

REFERAT DE APROBARE

Al proiectului de hotarare privind : aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil,proprietatea publica a comunei Bordei Verde,cu numar cadastral 73528;

Avand in vedere documentatia de dezmembrare a imobilului in cauza,aflat in domeniul public al comunei Bordei Verde si situat in extravilanul localitatii Bordei Verde,propun aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului cu numar cadastral 73528,in doua loturi distincte conform solutiei propusa prin documentatia tehnica cadastrala intocmita de SC Elipsoid SRL,dupa cum urmeaza:

 • Lot nr.1 cu numar cadastral 77587 in suprafata de 19.430 mp,situat in localitatea Bordei Verde,proprietatea publica a comunei Bordei Verde;
 • Lotul nr.2 cu numar cadastral 77588 in suprafata de 2.169 mp,situat in localitatea Bordei Verde,proprietatea publica a comunei Bordei Verde;

In temeiul Referatului de admitere(dezmembrare imobil) cu nr.35988/09.10.2020,impreuna cu anexele;

Conform HCL nr.73/30.09.2019 aprobarea completarii inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Bordei Verde;

In conformitate cu prevederile art.129,alin.2,lit.b si c,coroborat cu alin.4,lit.f si cu alin.6,lit.c din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative cu modificarile si completarile ulterioare;

Tinand cont de prevederile art.25,alin.2 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile art.551,alin.1,coroborat cu art.552 si prevederile 553 alin 1,art.555,alin.1 si 2 si cu art.556 din Codul Civil din 2009,republicat cu modificarile si completarile ulterioare;

Fata de cele precizate mai sus si in temeiul prevederilor art.136,alin.1 din OUG 57/2019 privind Codul administrative,cu modificarile si completarile ulterioare,imi exprim initiative de promovare a proiectului de hotarare amintit mai sus.

PRIMAR

Dumitru Rotaru

ROMANIA

JUDETUL BRAILA

PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE

www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

NR.6283 din 16.12.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotarare privind: aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil,proprietatea publica a comunei Bordei Verde,cu numar cadastral 73528;

Din necesitatea de a aduce la indeplinire obiectivul de investitie ,,Modernizare Stadion Bordei Verde’’,se impune in prima faza,aprobarea documentatiei de dezmembrare a terenului situat in extravilanul localitatii Bordei Verde,T49,P675/1,in suprafata de 21.600 mp conform actelor de proprietate si 21.599 mp conform masuratorilor cadastrale,identificat cu numar cadastral 73528,in urmatoarele doua loturi de teren:

 • Lot nr.1 cu numar cadastral 77587 in suprafata de 19.430 mp,situat in localitatea Bordei Verde,proprietatea publica a comunei Bordei Verde;
 • Lotul nr.2 cu numar cadastral 77588 in suprafata de 2.169 mp,situat in localitatea Bordei Verde,proprietatea publica a comunei Bordei Verde;

Propunerea de dezmembrare a fost executata de SC Elipsoid SRL si reese din Referatul de admitere(dezmembrare imobil) nr.35988/09.10.2020 emis de OCPI Faurei,documentatie cadastrala ce constituie anexa la proiectul de hotarare.

In baza art.129,alin.2,lit.b si c,coroborat cu alin.4,lit.f si cu alin.6,lit.c din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

Tinand cont de prevederile art.25,alin.2 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile art.551,alin.1,coroborat cu art.552 si prevederile 553 alin 1,art.555,alin.1 si 2 si cu art.556 din Codul Civil din 2009,republicat cu modificarile si completarile ulterioare;

Fata de cele aratate mai sus propun adoptarea proiectului de hotarare initiat in acest sens,cu scopul de a adduce la indeplinire obiectivul de investitie sus-mentionat.

RESPONSABIL URBANISM SI AMENAJARE TERITORIU

Consilier- Macreanu Marinela

ROMANIA

JUDETUL BRAILA

CONSILIUL LOCAL BORDEI VERDE

www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO SOCIALE A COMUNEI,BUGET FINANTE,ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI,AGRICULTURA,GOSPODARIRE COMUNALA,PROTECTIA MEDIULUI SERVICII SI CONTROL

 

 

 1. _____ din 21.12.2020

 

RAPORT DE AVIZARE

 

 

al proiectului de hotarare privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil,proprietatea publica a comunei Bordei Verde,cu numar cadastral 73528

 

Comisia mai sus amintita,intrunita in sedinta de lucru a ,luat in discutie Proiectul de hotarare amintit mai sus insotit de, referatul de aprobare intocmit de primarul comunei si raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Membrii comisiei au analizat si baza legala in materie cadastrala cat si documentatia cadastrala intocmita in acest sens de catre SC Elipsoid SRL;

In urma analizei materialelor prezentate , comisia avizeaza Fvorabil prezentul proiect de hotarare, inaintand-ul Consiliului Local in vederea discutarii si aprobarii.

PRESEDINTE

Serban Lenta

 

 

 

SECRETAR COMISIE

Petrea Aurel

 

© 2022 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE