Hotarare 8/2020 propunerea calificativului la evaluarea pentru secretar

HOTARAREA NR. 8 din 27.01.2020

privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale pentru secretarul general UAT comuna Bordei Verde pentru anul 2019

Consiliul Local al comunei Bordei Verde,județul Braila.intrunit in ședința ordinara in data de 27.01.2020;

Având in vedere prevederile art.II,alin.2, art.62,pct.2.3.4 din Legea nr.24/2019 ,pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publicLprecum si pentru stabilirea unor masuri privind evaluarea funcționari lor publici ;

Conform dispozițiilor art.30 din O.U.G. nr.l 14/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investițiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare,modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

Vazand referatul de aprobare initiat de primarul comunei ;

Vazand Raportul de activitate al secretarului comunei pe anul 2018 ;

Având in vedere dispozițiile art.485.alin.(l) si (5) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Conform raportului de avizare initial de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Bordei Verde;

In temeiul prevederilor art.139,alin. 1,art. 196 , din OUG nr.57/2019,privind Codul administrativ ;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Consiliul Local al Comunei Bordei Verde propune acordarea calificativului ,.Foarte bine” secretarului general UAT comuna Bordei Verde, domnul Zodila Viorel, pentru activitatea desfasurata în cursul anului 2019;

Art.2 Se mandateaza d-1 Rotaru Dumitru - primarul comunei Bordei Verde, județul Braila de a intocmi Raportul de evaluare, pe baza propunerii menționate la art. 1 din prezenta hotărâre

Art.3.Prezenta hotarare se comunica :lnstitutia Prefectului-Judetul Braila.d-lui primar Rotaru Dumitru,d-lui secretar Zodila Viorel.dosar personal,cat si celor interesați de secretarul general UAT.

CONTRASEMNEAZA, SECRETAR GENERAL UAT Viorel Zodila

© 2020 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE