Hotararea 7/2020 aprobarea Programului de masuri edilitar gospodărești

HOTARARE A NR. 7 din 27.01.2020

Privind: aprobarea Programului de masuri edilitar gospodărești pentru anul 2020 Ia nivelul comunei Bordei Verde

Consiliul Local al comunei Bordei Verde,județul Braila,intrunit in ședința ordinara in data de 27.01.2020;

Având in vedere:

 • expunerea de motive prezentata de d-nul Viceprimar, Petrea Aurel si raportul Primarului comunei;

 • avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-sociala. buget finanțe, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodărire comunala, protecția mediului, servicii si control ;

 • prevederile art. 3, 4, 9. 10 si 12 din O.G. nr. nr. 21 / 2002, privind gospodărirea localităților urbane si rurale, modificata si completata prin Legea nr. 515/2002;

 • prevederile OUG 195/2005,privind protecția mediului,aprobata prin Legea nr.265/2006,cu modificările si completările ulterioare;

 • prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor,republicata cu modificările si completările ulterioare:

 • prevederile Legii nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor \erzi din intravilanul localitatilor.republicata cu modificările si completările ulterioare;

 • prevederile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor aprobata prin Legea nr. 180/2002,completata si modificata prin Legea nr.526/2004.cu modificările ulterioare;

In baza prevederilor art. 129,alin.(1) si (2),lit.a,b,d,alin.(4),lit.e,art.139,alin.1,art.196,alin.(1),lit.a din OUG.nr.57/2019 privind Codul administrative;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba Programul de masuri, pentru gospodărirea localităților comunei Bordei Verde pentru anul 2020 conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarire ;

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotariri se insarcincaza \ iceprimarul comunei Bordei Verde ;

Art. 3 Prezenta hotarare va fi comunicata in termenul legal Instituției Prefectului Județul Braila.Consiliului Județean Braila.Primarului si Viceprimarului comunei.cat si celor interesați,de către secretarul comunei si se va adduce la cunoștința publica prin afișare prin afișare.

Anexa la HCL 7 /27.01/2020

PROGRAM DE MASURI

A ACTIVITĂȚILOR EDILITAR GOSPODĂREȘTI PENTRU ANUL 2020

Prezentul program de masuri Stabilește obligațiile si răspunderile ce revin autoritatilor administrației publice locale,instituțiilor publice,agentilor economici si cetățenilor,pentru instalarea unui climat de ordine si curățenie in localitățile comunei Bordei Verde,conform O.G.21/2002,completata si modificata prin Legea nr.515/2002 si a ordonanței privind regimul contravențiilor.

Cap.l

OBLIGAȚIILE PRIMĂRIEI COMUNEI BORDEI VERDE

Art.l. Consiliul local Bordei Verde,Primarul si ViceprimaruLvor lua masuri pentru conservarea si protecția mediului,prevenirea poluării accidentale prin depozitare in locuri interzise,sau pe malurile cursurilor de ape a diferitelor substanțe toxice.gunoaielor.rezidurilor.De asemenea va asigura un sistem de colectare corespunzătoare a deșeurilor stradale.prin dotarea cu recipienti corespunzători.

Termen: - Permanent

Răspunde - Primar

 • Viceprimar

 • Persoana Desemnata -Consilierii Locali

Art.2. In cadrul adunărilor cetatenesti se va aduce la cunoștința cetățenilor despre necesitatea curățeniei generale a localităților,a curățeniei cursurilor de apa,zugrăvirea si repararea locuințelor,îngrijirea șanțurilor,pomilor si a altor aspecte legate de curățenie si înfrumusețare a comunei.

Termen: - Permanent

Răspunde -Primar

-Viceprimar

Art.3. Pentru buna gospodărire a comunei,Primaria are obligația sa asigure următoarele masuri:

 1. Colectarea selectiva a deșeurilor menajere prin asigurarea unui număr suficient de coșuri de gunoi,care vor fi golite periodic;

 2. Colectarea si depozitarea rezidurilor menajere si stradale;

 3. Curățenia si salubrizarea digurilor si a malurilor,cursurilor de apa.prevenirea poluării apelor;

 4. Curățenia si întreținerea cursurilor de apa care strabat comuna.infrumusetarca si protecția peisajului si menținerea curățeniei stradale;

 5. întreținerea si dezvoltarea spatiilor verzi,a parcurilor si a aliniamentelor de arbori si a perdelelor de protective,plantare arbori,arbuști si flori;

 1. Pastrarea curățeniei pe arterele de circulație si in locurile publice;

 1. întreținerea si intrumusetarea cladirilor.a curților si imprejmuirilor acestora.spatiilor verzi din curți si dintre cladiri.a arborilor si arbuștilor decorative:

 2. Se va urmări ca in jurul punctelor de colectare selectiva a deșeurilor special amenajate din cadrul comunei sa nu fie aruncate gunoaie:

 3. Se va intensifica activitatea de control in comuna,privind respectarea prevederilor legale,a documentațiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,precum si a normelor privind executarea construcțiilor;

 4. Controlul privind respectarea termenelor de execuție din autorizațiile de construire;

 5. întreținerea si menținerea curenta a zonelor verzi din comuna Bordei Verde;

 6. Activitati de indepartare a zăpezii si a ghetii;

 7. Luarea masurilor necesare in vederea protecției sanatatii publice:

 8. Apararea impotriva inundațiilor si oricăror altor fenomene hidrometeorologice periculoase,asigurarea scurgerii apelor;

 9. Protecția apelor de suprafața si subterane si a ecosistemelor.in scopul evitării unor efecte negative asupra mediului,sanatatii umane si bunurilor materiale;

 10. întreținerea si protejarea instituțiilor si a spatiilor verzi:

Termen: - Pe rmanent Răspunde - Primar -Viceprimar -Consilierii Locali

 • Medic uman

 • Medie veterinar

- Persoana desemnata

Art.4. - Masurile cuprinse la art.3 din prezentul,vor fi aduse la îndeplinire,de către persoanele majore apte de munca,pentru care se acorda ajutor social si persoanele care prestează in urma unor sentințe judecătorești munca in folosul comunității,sub atenta supraveghere a reprezentanților autoritatilor publice locale.

Art. 5, - Pentru indeplinirea obligațiilor de la art. 1.2 si 3 răspunde primarul, viceprimarul comunei Bordei Verde,persoana desemnata cu atribuții pe mediu si consilierii locali.

Cap.II

OBLIGAȚIILE INSTITUȚIILOR PUBLICE,ALE AGENTILOR ECONOMICI SI ALE CELORLALTE PERSOANE JURIDICE

Art.6. Instituțiilor publice,agentilor economici si celorlalte persoane juridice le revin următoarele obligații:

 1. Sa intretina in stare corespunzătoare imobilele in care isi desfasoara activitatea,prin efectuarea lucrărilor de reparații,amenajari si a altor lucrări specifice;

 2. Sa asigure repararea,spalarea geamurilor,înlocuirea celor sparte,intretinerea firmelor si fațadelor imobilelor in care isi desfasoara activitatea,inclusive spalarea,curatarea si zugrăvirea periodica a acestora;

 3. Sa asigure curățenia la locurile de depozitare a materialelor in curțile interioare si pe celelalte terenuri pe care le dețin,precum si pe caile de acces;

 4. Sa asigure igiena in imobilele si incintele deținute sub orice forma,prin activitati de curatare,dezinsectie si deratizare;

 5. Sa depoziteze corespunzător deseurile menajere,agricole,precum si materialele refolosibile;

 6. Sa efectueze si sa mențină curățenia trotuarelor,a pârtii carosabile a străzii sau drumului,a locurilor de parcare pe care le folosesc si sa îndepărteze zapada si gheata de pe trotuarele din dreptul imobilelor si incintelor in care isi desfasoara activitatea,potrivit normelor stabilite de consiliul local;

 7. Sa respecte masurile stabilite de consiliul local pentru asigurarea igienei publice si curățeniei localităților comunei;

 8. Sa asigure curatarea mijloacelor de transport si a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;

 9. Conservarea si protecția mediului prin anunțarea la Agenția Mediului,atunci când este cazul,a activitatilor generatoare de dizconfort pentru populație in vederea luării unor masuri de limitare a efectelor negative

Termen:- Permanent

Răspund :conducatorii

instituțiilor,agentilor economici si persoanelor juridice.

CAP.III

OBLIGAȚIILE CETĂȚENILOR

Art.7. Pentru gospodărirea si întreținerea satelor,cetățenilor le revin următoarele obligații:

 1. Norme privind propria gospodărie:

 1. sa intretina si sa păstreze curățenia locuințelor deținute in proprietate sau chirie,a anexelor gospodărești,a cutiilor si împrejmuirilor acestora;

 2. sa execute lucrări de curatare a fațadelor locuințelor si a altor construcții amplasate la frontal străzii,tencuirea si zugrăvirea periodica a acestora;

 3. sa finalizeze construcțiile începute pe baza autorizațiilor eliberate,in condițiile si termenele stabilite de acestea;

 4. sa repare si sa intretina instalațiile aferente imobilelor.

 1. Norme privind domeniul public:

 1. sa mențină curățenia pe trotuare,pe partea carosabila a străzii sau a drumului,pe porțiunea din dreptul gospodăriei si a locurilor de parcare pe care le folosesc;

 2. sa curețe șanțurile de scurgere din dreptul gospodăriei;

 3. sa intretina spatial verde din fata locuinței,cu flori sau gazon si toaletarea arborilor din dreptul gospodăriei;

 4. interdicția de a lașa animalele libere,pe terenurile proprietate publica a comunei,inclusive câinii;

 5. indepartarea zăpezii si a ghetii de pe trotuarele din dreptul imobilelor in care locuesc;

 1. Norme privind protecția mediului:

 1. fiecare gospodărie are obligația de a avea contract de salubrizare cu operatorul de salubritate de pe raza comunei.Colectarea deșeului menajer se va realize in containere special(tomberoane,saci plastic,butoaie);

 2. sa păstreze curățenia pe arterele de circulație si in locurile publice;

 3. sa depoziteze deseurile menajere si a gunoaielor numai in locurile special amenajate de Primărie;

 4. sa depoziteze si sa colecteze gunoaiele, deseurile menajere ,gunoiul de grajd in perimetrul gospodăriei fiecărui proprietar;

 5. sa curețe mijloacele de transport la intrarea acestora pe drumurile publice;

 6. prevenirea poluării accidentale a mediului prin depozitarea necontrolata a deșeurilor de către cetățenii comunei;

 7. protejarea cursurilor de apa,a canalelor de desecare si interzicerea depozitarii de deșeuri menajere sau gunoi de grajd in acestea;

 8. Interzicerea spălatului in cursurile de apa sau pe malurile acestora,a vehicolelor,autovehicolelor,utilajelor sau agrgatelor mecanice sau obiectelor de uz casnic prin folosirea detergentilor,ori ambalajelor ce au conținut pesticide sau alte substanțe chimice periculoase;

CAP.IV

DISPOZIȚII FINALE SI SANCȚIUNI

Art.8 (1) Nerespectarea sau neandeplinirea obligațiilor stabilite la Capitolul II- III atrage răspunderea contravenționala si se sancționează după cum urmeaza:

 1. Avertisment scris;

 2. Cu amenda de la 100 de lei la 500 de lei pentru persoanele fizice;

 3. Cu amenda de la 300 de lei la 1500 de lei pentru persoanele juridice.

(2) Constatarea si sanctionarea contravențiilor savarsite se face de către Viceprimar si salariatii primăriei anume împuterniciți prin dispoziția Primarului si alte persoane împuternicite de către Primar.

Art.9. Sancțiunile prevăzute la art.8 din anexa le sunt aplicabile prevederile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,cu modificările si completările ulterioare.

 

© 2020 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE