Hotararea 6/2020 aderarea Comunei Ulmu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara

HOTARAREA NR. 6 din 27.01.2020

privind: aprobarea acordului favorabil cu privire la aderarea, Comunei Ulmu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara „BRAILA GAZ” si acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Bordei Verde, in Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „BRAILA GAZ”, la care Comuna este membru asociat Consiliul Local al comunei Bordei Verde, județul Braila,întrunit in ședința ordinara in data de 27.01.2020;

Având in vedere:

  • Adresa nr. 142/23.12.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „BRAILA GAZ”, privind necesitatea acordării exprese in prealabil a unui mandat special prin Hotarare a Consiliului Local al Comunei Bordei Verde, reprezentantului sau in Adunarea Generala a Asociației;

  • Încheierea data de Judecătoria Faurei in Dosarul nr.890/228/2016 privind validarea in funcția de Primar al Comunei Bordei Verde a domnului Rotaru Dumitru:

  • Hotararea Consiliului Local al Comunei Bordei Verde nr.34 din 29.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Comunei Bordei Verde, in urma alegerilor locale din data de 10 iunie 2016;

Referatul de aprobare nr.255 din 20.01.2020 întocmit de d-nul Rotaru Dumitru in calitate de primar;

Raportul de specialitate nr.256 din 20.01.2020 întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Bordei Verde ;

Prevederile art. 13 alin. 1, ari. 14 alin. (4) si art. 35 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „BRAILA GAZ", cu modificările si completările ulterioare:

Ținând cont dc :

  • dispozițiile art. 3 alin.(l), art. 8 alin.(l), art. 10 alin.(5) din Legea nr. 51 2006 - republicată - Legea serviciilor comunitare de utilități publice

- art. 35 alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul prevederilor art.129, alin.(l), art. 132, art 139 alin.d ) si ale art.154 alin.(6) din Ordonanata de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 - Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aproba acordul favorabil cu privire la aderarea . Comunei L Imn la Asociației de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica .,BRAILA GAZ"

Art.2 Se acorda un mandat special domnului Rotaru Dumitru Primarul Comunei Bordei Verde sa voteze in Adunarea Generala a Asociației. Actele Adiționale prin care se modifica. Actul Constitutiv si Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ..BRAILA GAZ" si sa semneze Actele Adiționale, in numele si pe seama Consiliului Local al Comunei Bordei Verde, după aprobarea lor de către Adunarea Generala a Asociației.

Art.3 Prin grija secretarului general al UAT Bordei Verde, prezenta hotărâre va fi comunicată in termenul legal Instituției Prefectului Județul Braila,Primarului comunei.Asociației ADI Gaz Braila, celor interesați si va fi făcută public prin afișare la sediul Primăriei:

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL UAT

Viorel Zodila

© 2020 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE