Privind Aprobarea modificării si completării inventarului domeniului public - HOTARAREA NR. 68 din 30.08.2019

Privind Aprobarea modificării si completării inventarului domeniului public al comunei
Bordei Verde,Anexa la HCL nr.43/19.06.2019

Consiliul Local al comunei Bordei Verde,județul Braila intrunit in ședința ordinara in data de 30.08.2019;

Având în vedere:

Referatul de aprobare al primarului comunei Bordei Verde,inregistrat sub nr.4695/30.08.2019; Raportul de avizare al Comisiei pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială., Buget - Finanțe, Administrarea Domeniului public si privat al comunei, Urbanism, Agricultura, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii si Control,inregistrat sub nr.4697/30.08.2019;

Nota de fundamentare privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei,înregistrata sub nr.4696/30.08.2019,insotita de Extrasul de CF 73461.

Prevederile HCL nr.43/19.06.2019 privind aprobarea completării si actualizării bunurilor care alcatuesc domeniul public al comunei Bordei Verdejudetul Braila;

Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,cu modificările si completările ulterioare;

Prevederile art. VI, Vil, X din Anexa I a HGR nr.548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;

Prevederile legii nr.287/2009 privind Codul Civil,republicata cu modificările si completările ulterioare;

Prevederile art. 129,alin.2,lit.c,coroborate cu prevederile

art.286,alin.4,art.287,lit.b,art.289,art.290 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ,cu modificările si completările ulterioare;

Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica cu modificările si completările ulterioare

In temeiul prevederilor art.l36,alin.l,art.l39,alin.l,art.l96,alin.l,lit.a din OUG nr.57/2019- privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se insuseste si se declara bunuri de interes public local bunurile prevăzute in Anexa 1 si Anexa completatorie,care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2. Se aproba modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Bordei Verde Judetul Braila, Anexa nr.l si Anexa completatorie la HCL nr.43/19.06.2019,după cum urmeaza: poziția 10,coloana 3,punctul 6 - va avea următorul cuprins: Corp clădire Școala cu clasele 1- IV, Suprafața construita 341 mp, Teren aferent 6109 mp, Lot 1, Clădire din caramida,acoperita cu tabla,împrejmuire gard plasa bordurată 450 ml, Vecinătăți: N-Str.Magazinelor,proprietate privata, S-Str.Zorilor, E- Str.Scolii,proprietate privata, V - Str.Gradinitei, Lot 2- Grădiniță;
poziția 83, coloana 3 - va avea următorul cuprins : Localitatea Bordei Verde,CV 33, P 787- 789,Suprafața totala teren 1914 mp,Lot 2; Suprafața construita 451 mp; Clădire din cărămidă,acoperita cu tabla; împrejmuire gard plasa bordurată; Vecinătăți: N- Lot 1 Școala, S- Str.Zorilor, E - Lot. 1 Școala, V - Str.Gradinitei.

Art.3. Restul celorlate prevederi ale anexelor inventarului bunurilor din domeniul public,raman perfect valabile si incepand cu data prezentului act administrativ,isi inceteaza aplicabilitatea orice alta prevedere contrara;

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată in termenul legal Instituției Prefectului Județul Braila, Consiliului Județean Brăila,Primarului comunei si va fi făcută publică prin afișare la sediul si pe site-ul Primăriei comunei.

Semneaza

Presedinte de sedinta: Gurau Relu Sorinel

Secretar general: Viorel Zodila

Descarca

document original 68-hot_aug_2.pdf

© 2020 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE