Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor nete pentru deseurile de ambalaje - HOTARAREA NR. 67 din 30.08.2019

din 30.08.2019

Privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor nete pentru
deseurile de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare al U.A.T Comuna Bordei
Verde si a incheierii acestuia cu S.C.Greenpoint Management S.A., in calitate de
organizație care implementează răspunderea extinsa a producătorilor

Consiliul Local al comunei Bordei Verde,județul Braila.intrunit in ședința ordinara in data de 30.08.2019;

Având in vedere:

  • propunerea S.C. Greenpoint Management S.A. înregistrata la UAT Comuna Bordei Verde sub nr. 4654 din data 29/ august 2019;
  • referatul de aprobare al initiatorului.inregistrat sub nr.4671/29.08.2019
  • raportul de specialitate al Compartimentului de resort,inregistrat sub nr.4672/29.08.2019

»

  • Protocolul de colaborare intocmit si incheiat intre UAT comuna Bordei Verde si

S.C.Greenpoint Management S.A.,in calitate de organizație care implementează răspunderea extensa a producătorilor de deșeuri selective;

  • rapoartul comun de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local inregistrat sub nr.4673/29.08.2019;

Ținând cont de prevederile:

Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata cu modificările si completările ulterioare,

Legii nr. 101/ 2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

O.U.G nr. 196 / 2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificările si completările ulterioare,

  • Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicata, cu modificările si completările ulterioare, in special ale 59 alin.(1) A lit. d si e, (3), (4), (5) si (6)
  • Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje, cu modificările si completările ulterioare, in special ale art 16 alin. 9 lit g, h, si art 20 alin 5 lit a, b, c, si ale 21
  • Ordinul Ministrului nr. 1362 / 2018 privind aprobarea procedurii de autorizare, avizare anuala si de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsa a producătorului, in special ale art 17 lit e, q (i) si (ii)


In temeiul prevederilor: Art. 129 alin 2 lit (b), (d) si (e), alin 4 lit (g) alin (7) lit (i), (n), alin 9 lit (a) Art 140 alin (1) si (3), art. 154 alin (1), art 196 alin 1 lit (a), art 197 alin 1 si 243 alin 1 lit (a) si (b> din O.U.G 57/3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aproba Protocolul de colaborare pentru acoperirea costurilor nete pentru deseurile de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare al U.A.T Comuna Bordei Verde,conform Anexei 1 la prezenta Hotarare, care face parte integranta din aceasta

Art. 2. Se aproba incheierea Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor nete pentru deseurile de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare al U.A.T Comuna Bordei Verde cu S.C. Greenpoint Management S.A., in calitate de organizație care implementează răspunderea extinsa a producătorilor

Art. 3. Se imputerniceste dl. Rotaru Dumitru in calitate de Primar al UAT Comuna Bordei Verde, sa semneze Protocolul de colaborare menționat la art. 1 din prezenta.

Art. 4. Protocolul de colaborare avand forma si conținutul aprobat conform art. 1 din prezenta Hotarare va putea fi utilizat in relația cu orice alt OIREP solicitant, in aceleași condiții.

Art.5 Primarul UAT Comuna Bordei Verde, prin aparatul de specialitate din subordine va duce la îndeplinire prezenta Hotarare.

Art. 6 Prezenta hotarare se va comunica in termenul legal Instituției Prefectului Județul Braila,pentru verificarea legalității, Primarului comunei, aparatului de specialitate din subordine desemnat pentru ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari, S.C Greenpoint Management S.A. si operatorului de salubrizare SC ADMEDUCT SRL,cat si celor interesați de către secretarul general UAT;

Semneaza

Presedinte de sedinta: Gurau Relu Sorinel

Secretar general: Viorel Zodila

Descarca

document original 67-hot_aug_2.pdf

© 2020 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE