Actualizării devizului general si indicatorii tehnico economici Modernizare drumuri rurale - HOTARAREA NR. 66 din 30.08.2019

privind aprobare actualizării devizului general si indicatorii tehnico — economici ai
obiectivului de investiție ^Modernizare drumuri rurale ,in cadrul comunei Bordei Verde, jud.
Braila
”,ca urmare a finalizării tuturor procedurilor de achiziție publica

Consiliul Local al comunei Bordei Verdejudetul Braila,intrunit in ședința ordinara in data de 30.08.2019;

Având in vedere:

Rerefatul de aprobare prezentat de dl. primar, Rotaru Dumitru,inregistrat sub nr.4574/26.08.2019;

Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul instituției,inregistrat sub nr.4575/26.08.2019;

Avizul favorabil al comisiei pentru dezvoltare economico-sociala, buget-fmante, administrarea domeniului public si privat al comunei, gospodărire comunala, servicii si control;

Indicatorii tehnico-economici ai investiției actualizați „ Modernizare drumuri rurale in cadrul comunei Bordei Verde, județul Braila";

Prevederile art. 7(1), lit. e si art. 8 din OUG 28/2013, pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, cu modificările si completările ulterioare;

Prevederile art. 5, lit. e, art. 6 (4), art. 8, art. 10(7) din Ord. MDRAP nr. 1851/2013, pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013;

Prevederile art. 9(4) din HGR 907/2016, rivind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

O.U.G.nr.l 14/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investițiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare,modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

  • Prevederile 44(1) din Legea nr. 273/2003, privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
  • Prevederile art.l29,alin.4,lit.d, din O.U.G. nr.57/2019- privind Codul administrativ ; Prevederile Sentinței civile nr. 107/FCA/2019- privind rezilierea contractului de lucrări nr.4907/08.09.2017 cu SC GAMA ACTIV LOGISTIC SRL Constanta;

Prevederile H.C.L. nr.31/17.04.2019 privind actualizarea devizului general si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție,,Modernizare drumuri rurale,in cadrul comunei Bordei Verde județul Braila”

în.temeiuLprevederilor.art.129 alin.(l),alin.2,lit.c,alin.4,lit.d,art.I39,alin.l,alin.3,lit.e si arL196,alin.l,lit,a din O.U.G.nr.57/2019 — privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aproba actualizarea devizului general si indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiție „Modernizare drumuri rurale,in cadrul comunei Bordei Verde județul Braila ,ca urmare a finalizării tuturor procedurilor de achiziție publica,conform anexei parte componenta la prezenta;

Art. 2 Se actualizarea indicatorilor tehnico - economici ai investiției „ Modernizare drumuri rurale in cadrul comunei Bordei Verde, județul Braila ”, după cum urmeaza :

Total General cu TVA inclus in suma de 7479650,58 lei.

C+M cu TVA = 7147917,39 lei

DIN CARE

Buget Stat = 6745055,00 lei

Buget Local = 734595,58 lei

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Bordei Verde, județul Braila;

Art. 4 Prezenta hotarare va fi comunicata in termenul legal Instituției Prefectului județul Braila,Primarului comunei,cat si celor interesați de către secretarul general UAT si se va afișa la sediul instituției;

Semneaza

Presedinte de sedinta: Gurau Relu Sorinel

Secretar general: Viorel Zodila

Descarca

document original 66-hot_aug_2.pdf

© 2020 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE