Aprobarea regulamentului privind creșterea si deținerea animalelor - HOTARAREA NR. 65 din 30.08.2019

Privind:aprobarea Regulamentului privind creșterea si deținerea animalelor domestice si a

Păsărilor de curte in comuna Bordei Verde,județul Braila;

Consiliul Local al comunei Bordei Verde,județul Braila,intrunit in ședința ordinara in data de 30.08.2019;

Având in vedere:

Referatul de aprobare al Primarului comunei D-nul Rotaru Dumitru,înregistrat sub nr. 4628 din 27.08.2019;

Raportul de specialitate întocmit de responsabilul in domeniul agricol si urbanismului si amenajării teritoriului,înregistrat sub nr. 4629 din 27.08.2019;

Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fara stapan,aprobata cu modificări si completări prin Legea nr.227/2002 si Legea nr.258/2013,aprobate prin H.G. nr. 1059/2013,Legea nr.60/2003 pentru aprobarea OUG 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi cu modificările si completările ulterioare,Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor,republicata cu modificările si completările ulterioare,Ordinul nr.523/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor,Ordinul nr.1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea si înregistrarea câinilor cu stapan,Ordinul Ministrului Sanatatii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanitate publica privind mediul de viata al populației precum si Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,cu modificările si completările ulterioare; Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

in temeiul prevederilor art. 129, alin 1, alin.2, lit.d,alin.7, lit.g si p,art.l39,alin.3,lit.g,art.l96,alin.l,lit.a din O.U.G. nr.57/2019,privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aproba Regulamentul de creștere si deținere a animalelor domestice si a păsărilor de curte,in comuna Bordei Verde,județul Braila,cuprins in Anexa la prezenta hotarare si care face parte integranta din aceasta;

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza compartimentele Registrul agricol,urbanism sit axe si impozite locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

Art.3. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit dispozițiilor Legii contenciosului administrative nr.544/2004,cu modificările si completările ulterioare;

Art.4. Prezenta hotarare se comunica de către secretarul general UAT in termenul legal Instituției Prefectului-Judetul Braila,compartimentelor nominalizate la art.2 din prezentatelor interesați si va fi făcută public prin afișare la sediul instituției.

 

Semneaza

Presedinte de sedinta: Gurau Relu Sorinel

Secretar general: Viorel Zodila

Descarca

document original 65-hot_aug_2.pdf

© 2020 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE