Darea în folosință gratuită, pe perioada apartenenței comunei a terenului - HOTARAREA NR.64 din 30.08.2019

Privind: darea în folosință gratuită, pe perioada apartenenței comunei Bordei Verde la GAL Campia Brăilei, a terenului in suprafața totala de 5 mp situat in T28 si T39, limitrofa DJ211A - DJ211,in vederea amplasării a doua panouri publicitare la intrarea si la ieșirea din comuna

Consiliul Local al comunei Bordei Verde,județul Braila, intrunit in ședința ordinara in data de 30.08.2019;

Având în vedere:

Cererea Asociației GAL Campia Brăilei nr. 166/22.07.2019, înregistrata la Primaria comunei Bordei Verde sub nr. 4059 din 22.07.2019, prin care solicita darea in folosința gratuita a unui teren in suprafața de 5 mp in vederea amplasării a doua panouri publicitare la intrare si ieșire din comuna;

  • Referatul de aprobare al primarului comunei Bordei Verde inregistrat sub nr.4610 din 27.08.2019.2019;

- Referatul doamnei Macreanu Marinela, inspector cu atribuții in domeniul urbanismului inregistrat sub nr.4609 din 27.08.2019;

Ținând cont de:

  • Prevederile 49 alin. (1) lit. „a” din O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile si fundațiile, cu modificările si completările ulterioare;
  • HCL Bordei Verde nr. 49/17.12.2013 privind aprobarea Regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul comunei Bordei Verde, județul Braila;
  • Prevederile 349-353 din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
  • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. „g” și art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - (1) Consiliul Local al comunei Bordei Verde, aproba darea in folosința gratuita, pe perioada apartenenței comunei Bordei Verde la GAL Campia Brăilei, a terenului in suprafața totala de 5 mp situat în T 28 = 2,5 mp, limitrofa DJ 21 IA si T39 = 2,5 mp,limitrofa DJ 211, în vederea amplasării a două panouri publicitare la intrare si la

ieșire din comuna, in care se menționează proiectele aprobate prin GAL Campia Brăilei in beneficiul comunei Bordei Verde.

  • Terenul este situat in extravilan si se afla in domeniul privat al comunei Bordei Verde.
  • Amplasarea mijloacele de publicitate pe teritoriul comunei Bordei Verde se realizează prin autorizația de construire, emisa in condițiile legii.

Art.2. - Valoarea taxelor de publicitate si taxele pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate sunt prevăzute de Codul fiscal si stabilite anual prin hotarare a Consiliului Local Bordei Verde.

Art.3. - Se imputemiceste Primarul comunei Bordei Verde sa semneze contractul de comodat cu Asociația Grupului de Acțiune Locala “Campia Brăilei”.

Art.5. - Prezenta hotărâre se comunica in termenul legal Instituției Prefectului județului Brăila in vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, primarului comunei Bordei Verde si Asociației Grupului de Acțiune Locala “Campia Brăilei”, si se aduce la cunoștința publica prin grija secretarului general UAT.

Semneaza

Presedinte de sedinta: Gurau Relu Sorinel

Secretar general: Viorel Zodila

Descarca

document original 64-hot_aug_2.pdf

© 2020 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE