ANUNT CONSULTARE PUBLICA

              ROMANIA

            JUDETUL BRAILA

                                                     PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE                                   

               www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

                     E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

                                  

Nr. 6355 din 02.12.2021

                                                                           ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ

 

       În conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, autoritatea executivă din Comuna Bordei Verde, aduce la cunoștință publică anunțul de intenție referitor la elaborarea proiectului de hotărâre nr. 6352/02.12.2021 privind însușirea variantei finale a proiectului de steag al comunei Bordei Verde, județul Braila, ce urmează a fi supus spre adoptare Consiliului local al Comunei Bordei Verde, judetul Braila .

         Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta 3 (trei) variante de steag și proiectul de hotărâre la sediul Primăriei Comunei Bordei Verde, la panoul de afișaj al Primăriei și pe site-ul Primăriei Comunei Bordei Verde, începând cu data de 03.12.2021.

         Cei interesați pot prezenta în scris, până la data de 14.12.2021, propuneri, sugestii sau opinii cu caracter de recomandare la sediul Primăriei Comunei Bordei Verde, telefon 0239/696088 sau adresă e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

         În situația în care nu vor fi depuse propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii, acesta va fi înaintat spre analiză și aprobare, autorităților deliberative din comuna Bordei Verde, judetul Braila, respectiv Consiliul local al Comunei Bordei Verde, în forma în care a fost făcut public.

             PRIMAR,                                                                                                SECRETAR GENERAL U.A.T. ,

     Dumitru Rotaru                                                                                                             Viorel Zodila

 

 

 

 

 

            ROMANIA

              JUDETUL BRAILA

                                                     PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE                                   

                   www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

                 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

  1. 6357 din 02.12.2021

 

                                                                       PROCES VERBAL de afisare

 

       In conformitate cu dispozitiile art.7 , alin.(1) si (2) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, in calitate de primar, astazi 02.12.2021 s-a procedat la fisarea Anuntului Public nr. 6355 din 02.12.2021 afisat pentru consultare, sugestii si / sau opinii cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului modelului de steag al UAT comuna Bordei Verde.

         Incheiat astazi, data de mai sus, cu ocazia afisarii la panoul de Afisaj al Primariei comunei Bordei Verde a anuntului public privitor la intentia autoritatii executive a Comunei Bordei Verde, de a supune spre aprobare Consiliului local al comunei Bordei Verde, judetul Braila, in sedinta ordinara din data de ____12. 2021 a proiectului de hotarare privind aprobarea variantei finale a modelului de steag al UAT Comuna Bordei Verde.

         Raportat la dispozitiile legale in materie, in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt, pot fi trimise, in scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare supus dezbaterii. In situatia in care nu vor fi depuse propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare supus dezbaterii, acesta va fi inaintat, in forma propusa, spre analiza, dezbatere si aprobare, autoritatii deliberative a Comunei Bordei Verde, judetul Braila, respectiv Consiliului local al comunei Bordei Verde.

             PRIMAR,                                                                             SECRETAR GENERAL COMUNA,

       Dumitru Rotaru                                                                                     Viorel Zodila

 

 

 

           ROMANIA

                       JUDETUL BRAILA

                                                                 COMUNA BORDEI VERDE                                              

             www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

                       E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

                                                                                                                 PROIECT DE HOTARARE nr.6352

                                                                                                                                din 02 .12. 2021

                                                                                   HOTARAREA NR. ______

                                                                                     Din ___________2021

         Privind: aprobarea proiectului modelului de steag al UAT Comuna Bordei Verde, județul Braila;

         Consiliul Local al Comunei Bordei Verde, judetul Braila, întrunit în şedinţă ordinară de lucru în data de __.12.2021;

       Având în vedere:

       - referatul de aprobare al Primarului Comunei Bordei Verde nr. 6352 din 02.12.2021 ;

       - raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei, nr.6353 din 02.12.2021 ;

       - avizul comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Bordei Verde ;

       -anunțul de consultare publică nr. 6355 din 02.12.2021 ;

       -procesul-verbal de afișare nr. 6357 din 02.12.2021 a celor 3 (trei) variante de steag supuse dezbaterii publice,

       -Hotărârea Guvernului nr. 1.209/10 noiembrie 2011 privind aprobarea stemei comunei Bordei Verde, judeţul Braila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1109/22. XI. 2021 ;

       - prevederile Legii nr. 102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului, cu modificarile si completarile ulterioare;

       - prevederile HG nr. 25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere si folosire a stemelor judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor ;

    -dispozițiile art. 1 alin. (2), art. 2 și ale art. 3 din Legea nr.141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,

       - prevederile HG nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, in vederea adoptarii/aprobarii, cu modificarile si completarile ulterioare;

       -prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     In temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1) și alin.(14), art.139 alin.(1), precum și cele ale art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                                                                                     HOTARASTE

       Art.1.Se aproba varianta finală a modelului de steag al U.A.T. Comuna Bordei Verde, judetul Braila, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art.2. Descrierea elementelor componente ale steagului si semnificatiile lor sunt prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare ;

       Art.3. Arborarea si folosirea steagului Comunei Bordei Verde, judetul Braila, se face in conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 141/2015 ;

       Art.4. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarului comunei Bordei Verde, prin aparatul de specialitate, care o va transmite Comisiei Naționale de Heraldică, Genealogie și Sigilografic din cadrul Academiei Române si la Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice ;

         Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicata in termenul legal de catre secretarul general al comunei Institutiei Prefectului-Judetul Braila, Prmarului comunei, Comisiei Naționale de Heraldică, Genealogie și Sigilografic din cadrul Academiei Române, Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice si intră în vigoare, devenind obligatorie și producand efecte, în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către Prefect.

      Inițiator proiect,                                                                                      Avizat pentru legalitate

             PRIMAR,                                                                                      SECRETAR GENERAL AL U.A.T.

         Dumitru Rotaru                                                                                               Viorel Zodila

 

 

 

 

 

 

 

 

        MEMORIU JUSTIFICATIV

   privind steagul comunei Bordei Verde, judeţul Brăila

 

  1. DATE DESPRE LOCALITATE

 

Scurt istoric :

Bordei Verde este o comună în județul Brăila, Muntenia, România, formată din satele Bordei Verde (reședința), Constantin Gabrielescu, Filiu și Lișcoteanca. Comună este situată în centrul județului Brăila, la circa 40 km vest de Brăila, într-o regiune de câmpie, fiind drenată la limita sudică de râul Călmățui. Situată în zona centrală a Bărăganului brăilean, comună este continuatoarea istorică a două foste comune care au existat de-a lungul istoriei pe teritoriul său actual: Bordeiul Verde și Filiu. Numele comunei provine de la o cârciumă, loc de popas pe drumul Filiu-Silistraru-Brăila, construită sub formă de bordei într-o movilă. De-a lungul timpului numele a fost ortografiat ca Bordeiul Verde și Bordeiu Verde.

Pe teritoriul comunei au fost descoperite vestigii istorice datând din epoca neolitică, aparținând culturilor Boian și Gumelnița, precum și urme de locuire din perioada migrațiilor sarmatice și pecenege (secolele II-XI e.n.). Toponime aparținând comunei, deși nu implicit localității, sunt printre cele mai vechi toponime rurale din județul Brăila, menționate în documente. Astfel „Șchiaul” este atestat într-un hrisov a lui Radu cel Mare din 1505, la numai 27 de ani de la prima atestare documentară a județului Brăila, în hrisovul lui Ștefan cel Mare din 1481. În perioada medievală și modernă, au apărut și s-au dezvoltat exploatații agricole aparținând unor mari proprietari ca spătarul Mihail Cantacuzino sau Eforiei Spitalelor Civile.

Prima localitate atestată documentar este satul Filiu la 1830. Celelalte sate sunt menționate: la 1835 - Lișcoteanca, 1857 - Bordei Verde și 1906 - Șcheaua Nouă. Localitățile comunei sunt „sate de adunătură”, constituite în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, prin comasarea „târlelor” înființate în Bărăgan. Prin reforma agrară din 1921 în comună s-au stabilit locuitori din zona montană a județelor Prahova și Buzău, care au fost împroprietăriți cu loturi de teren, în urma exproprierii moșiei „Bordei Verde”, aparținând Eforiei Spitalelor Civile, fapt care va conduce la înființarea unei noi așezări în comună satul Vintilești, în partea de est a satului Bordei Verde.

În august 1944 satul Filiu este distrus în mare parte de un bombardament al artileriei sovietice, fiind ulterior abandonat de locuitori după inundațiile din 1970.

Pe teritoriul administrativ al comunei Bordei Verde se găsesc un Sit Natura 2000 și o Arie de protecție specială avifaunistică - ROSCI0259 Valea Călmățuiului, precum și un monument istoric de interes local - situl arheologic de la Lișcoteanca- „Moș Filon” (cod LMI BR-I-s-B-02056).

În perioada comunistă, terenurile au fost colectivizate în cadrul cooperativelor agricole de producție, situație care a durat până în 1990, când terenurile au fost retrocedate vechilor proprietari.

Ocupația de bază a locuitorilor comunei a fost și este în continuare agricultura, în special cultivarea cerealelor, desfășurată în prezent în cadrul a câtorva mari exploatații agricole moderne.

În subsolul comunei au fost descoperite și exploatate, începând cu anii 1970, importante zăcăminte de petrol și gaze naturale.

 

Cadrul geografic :

Comuna Bordei Verde este situată în mijlocul Bărăganului, mai precis în Bărăganul de Nord cunoscut și sub numele de Câmpia Brăilei. Termenul „Bărăgan” provine din cuvântul Buragan, de origine orientală care se traduce prin „furtună”, „vârtej”, „vifor”. Câmpia Brăilei este formată din două părți aproape egale: Câmpul Viziru și Câmpul Ianca, separate de Valea Ianca.

Relieful comunei este relativ uniform, reprezentat prin interfluvii plane întinse, având un aspect de șes, de mari dimensiuni, cu înălțimea de 20-24 metri deasupra nivelului mării. Înălțimile sunt mai mari în zona de vest și de sud a comunei (zona Bordei Verde-vest - Filiu - Lișcoteanca, inclusă în Câmpul Ianca) și mai mici în partea estică (zona Bordei Verde-est - Constantin Gabrielescu, inclusă în Câmpul Viziru). Înălțimea maximă a reliefului este de 27 de metri, la 2 kilometri vest de Lișcoteanca, pe terasa râului Călmățui de deasupra amplasamentului fostului sat Filiu (45°0′19″N 27°30′59″E), iar înălțimea minimă de 8 metri în zona Valea Ianca, 2 kilometri nord de Constantin Gabrielescu (45°5′37″N 27°38′37″E).

Pe cuprinsul acestor câmpuri se evidențiază ca neregularități, câteva văi late și puțin adânci, care nu sunt străbătute de ape curgătoare cu scurgere permanentă (Valea Adâncă, Valea Ianca, Valea Burta Ianca, Valea Druica, etc.). Adâncimea acestor văi nu depășește 4-6 metri, cea mai mare fiind Valea Ianca, dispusă în partea de nord-est a satului Bordei Verde, având o lățime de până la 2 kilometri și o adâncime maximă de 7-8 metri. Pe lângă câmpie, o a doua formă de relief întâlnită pe teritoriul comunei este reprezentată de Lunca Călmățuiului. Lunca are 2–7 km lățime, malul său nordic (cel aflat pe teritoriul comunei) având o înălțime medie de 5 m, cu mult mai mică decât cel sudic care se înalță până la 30 m.

Hidrografia:

Râul Călmățui este singura apă curgătoare permanentă de pe teritoriul comunei Bordei Verde, formând limita cu comună Zăvoaia, pe o distanță de circa 5 kilometri, în zona satului Lișcoteanca. Călmățuiul este un râu de câmpie, puțin adânc și cu debit mic, care curge printr-o luncă foarte lată pentru dimensiunile sale (5-7 kilometri lățime în zona Lișcoteanca-Satnoieni), probabil o fostă albie a râului Buzău. Râul a fost regularizat și îndiguit pe toată lungimea sa în anii 1970-1980. În dreptul satului Lișcoteanca, în lunca râului Călmățui s-a format Balta Lișcoteanca, puțin adâncă și a cărei suprafață variază funcție de sezon și cantitatea de precipitații. Baltă era folosită în perioada interbelică de topitoriile de cânepă din zonă. Rețeaua hidrografică nepermanentă mai include scurgerile temporare pe văile dintre câmpuri (Valea Adâncă, Valea Ianca, Valea Burta Ianca, Valea Druica etc.).

 

Structura populaţiei:

Conform recensământului agricol din 2002, suprafața totală a comunei era de 8.652 ha, din care 204 ha teren intravilan. În comună existau 1.126 de gospodării și 1.079 de locuințe. La recensământul din 2011 au fost găsite ca existând 1.023 de locuințe grupate în 930 de gospodării.

 

  1. DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIA ELEMENTELOR ÎNSUMATE STEAGULUI COMUNEI BORDEI VERDE, JUDEŢUL BRĂILA

Descrierea steagului :

Modelul Steagului comunei Bordei Verde, este format dintr-o panza triungiulara cu proportia intre latimea si lungimea steagului de 2/3, scartelat, avand primul camp de culoare rosie, al doilea camp de culoare verde si al treilea camp de culoare albastra, in mijloc brosand stema comunei cu proportia de 1:2 din inaltimea panzei.

In partea de sus deasupra stemei este inscriptionat ,,BORDEI VERDE’’, cu litere negre ;

In partea de jos sub stema, este inscriptionat ,, JUDETUL BRAILA’’ cu litere negre.

Insemnele sunt imprimate pe ambele fete ale steagului (avers/revers).

Steagul se fixeaza pe hampa in partea stanga, pe latime.

Semnificatiile elementelor si ale culorilor steagului

Descrierea stemei:

Stema comunei Bordei Verde se compune dintr-un scut triunghiular, cu flancurile rotunjite, tăiat de un brâu undat, de argint și despicat în partea de sus.

În partea dreaptă superioară, pe fond verde, se află trei spice de grâu așezate în evantai, legate cu o fundă la punctul lor de intersecție, totul de aur.

În partea stângă superioară, pe fond roșu, se află un berbec de argint, redat cu piciorul drept din față ridicat și flexat sub un unghi de aproximativ 60°.

În partea inferioară, pe albastru, se află o sondă de extracție de argint.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor insumate :

Spicele de grâu fac trimitere la activitatea specifică zonei, agricultura.

Berbecul face referire la activitatea de bază a locuitorilor, creșterea animalelor.

Brâul undat evocă hidrografia localității, râul Călmățui.

Sonda face trimitere la activitatea specifică zonei, industria petrolieră şi a gazelor naturale.

Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

             PRIMAR ,                                                       SECRETAR GENERAL COMUNA,

         Dumitru Rotaru                                                                     Viorel Zodila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

            ROMANIA

            JUDETUL BRAILA

                                                     PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE                                   

                   www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

                    E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

Anexa nr.2

la proiectul H.C.L. Bordei Verde nr. 6352 din 02.12.2021

 

                                                                     DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

                                       ELEMENTELOR INSUMATE ALE MODELULUI STEAGULUI

                                                            comunei Bordei Verde, judetul Braila

   Descrierea steagului:

    Modelul steagul comunei Bordei Verde – este format dintr-o panză dreptunghiulară cu proporția între lățimea și lungimea steagului de 2/3, scartelat , avand primul camp de culoare rosie, al doiliea camp de culoare verde, si al treilea camp de culoare albastra , in mijloc brosand stema comunei cu proportia de 1:2 din inaltimea panzei .

   In partea de sus deasupra stemei, este inscriptionat ,, BORDEI VERDE ‘’ cu litere negre ;

   In partea de jos, sub stema, este inscriptionat ,,JUDETUL BRAILA’’ cu litere negre.

   Insemnele sunt imprimate pe ambele fete ale steagului ( avers/revers).

   Steagul se fixeaza pe hampa in partea stanga, pe latime .

   Semnificatiile elementelor si a culorilor din steagului :

   Descrierea stemei:

   Stema comunei Bordei Verde, se compune dintr-un scut triungiular, cu flancurile rotunjite, taiat de un brau undat, de argint si despicat in partea de sus.

   In partea dreapta superioara, pe fond verde, se afla trei spice de grau asezate in evantai, legate cu o funda la punctul lor de intersectie, totul de aur.

  In partea stanga superioara, pe fond rosu, se afla un berbec de argint, redat cu piciorul drept din fata ridicat si flexat sub un unghi de aproximativ 60 grade.

     In partea inferioara, pe albastru, se afla o sonda de executie de argint.

     Scutul este timbrat de o coroana murala de argint, cu un turn crenelat.

     Semnificatia elementelor insumate :

       Spicele de grau fac trimitere la activitatea specifica zonei, agricultura.

       Berbecul face referire la activitatea de baza a locuitorilor, cresterea animalelor.

       Braul undat evoca hidrografia localitatii, raul Calmatui.

       Sonda face trimitere la activitatea specifica zonei, industria petroliera si a gazelor naturale.

       Coroana murala, cu un turn crenelat, semnifica faptul ca localitatea are rangul de comuna

  

             Inițiator,                                                                                                Avizat pentru legalitate

             PRIMAR,                                                                                              SECRETAR GENERALAL U.A.T.

       Dumitru Rotaru                                                                                                       Viorel Zodila                                                                                      

                                                                   ROMANIA

              JUDETUL BRAILA

                                                     PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE                                   

                   www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

                         E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr. 6352 din 02.12.2021

                                                                           REFERAT DE APROBARE

     la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de steag al UAT Comuna Bordei Verde

                                                                                   judetul Braila   ;

       Având în vedere:

-prevederile art. 1 alin.(2), art.2 și ale art.3 din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,

-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare eforturile de constituire a identității comunei Bordei Verde, realizarea steagului localității reprezintă un pas important, acesta fiind blazonul și cartea de vizită a oamenilor ce conviețuiesc pe aceste meleaguri.

     Proiectul modelului de steag al Bordei Verde, precum și descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale acestuia sunt prevăzute în anexele nr. 1 și nr.2.

     Pe steagul unității administrativ-teritoriale va putea fi reprodusă și stema unității administrativ teritoriale, aprobată conform Hotărârea Guvernului nr.1.209/10.11.2021 privind aprobarea stemei comunei Bordei Verde, județul Braila, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1109/22.XI.2021 .

     Proiectul modelului de steag al comunei Bordei Verde va fi supus dezbaterii publice și consultării locuitorilor, în vederea stabilirii variantei reprezentative.

     Propunerea pentru proiectul modelului de steag al comunei Bordei Verde conține 3 (trei) variante, în vederea stabilirii, în urma dezbaterii publice și a consultării locuitorilor, a variantei finale.

     Cele 3 (trei) variante ale proiectului modelului de steag, sunt cuprinse în anexa Anunțului public nr. 6355 din 02.12.2021 ;

   Hotărârea consiliului local privind aprobarea proiectului modelului de steag se va transmite Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

     In conformitate cu prevederile: -art. 129 alin. (1) și alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în vederea respectării prevederilor legale în vigoare, propun aprobarea unui proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de steag al comunei Bordei Verde, județul Braila .

       Față de cele de mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

                                                                              Iniţiator,

                                                                                 PRIMAR

                                                                           Dumitru Rotaru

 

       ROMANIA

     JUDETUL BRAILA

                                                  PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE                                      

                     www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

                       E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Nr. 6353 din 02.12.2021

                                                                             RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag al UAT Comuna Bordei Verde,

                                                                                      judetul Braila

     In conformitate cu prevederile Legii nr.141/2015 județele, municipiile, orașele și comunele din România pot avea un steag propriu și unic, pe baza hotărârii autorității deliberative, respectiv Consiliul local Bordei Verde.

     Până la data prezentei inițiative nu exista un steag propriu și unic al comunei Bordei Verde care să definească in mod unitar localitatea noastra.

     Potrivit art.1 alin.(2) din Legea nr.141/2015 fiecare unitate administrativ-teritoriala poate supune aprobarii Guvernului steagul propriu și unic pe baza hotărârii autoritatii deliberative.

     Nerespectarea prevederilor privind constituirea unui steag propriu unic și distinct al localitatii este calificată contravenție și se sancționează cu amenda potrivit art.5 din Legea nr. 141/2015.

       Pe steagul unității administrativ-teritoriale va putea fi reprodusă și stema unității administrativ-teritoriale, aprobată conform Hotărârea Guvernului nr. 1.209 din 10.11.2021 privind aprobarea stemei comunei Bordei Verde, județul Braila, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1109/22.XI.2021 .

       Descrierea heraldica a steagului și semnificațiile elementelor insumate sunt detaliate în anexa nr. 2 la proiectul de hotarare.

     Conform art. 3 din Legea nr. 141/2015 proiectul modelului de steag al unitatilor administrativ-teritoriale este supus dezbaterii publice și consultării locuitorilor, în vederea stabilirii variantei reprezentative.

       Având în vedere cele menționate vă supunem spre aprobare varianta steagului comunei Bordei Verde.

                                                                                     Întocmit,

                                                                       Secretar general comuna

                                                                                 Viorel Zodila

 

© 2022 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE