Centralizator Hotarari Consiliul Local 2019

 Nr. Doc

Data si scopul, rolul, cu privire la

Atentie, semnaturile de pe documentele scanate sunt confidentiale !

Descarca document
  Ianuarie   
 1  28 ianuarie 2019 Alegerea președintelui de ședință pentru o perioada de 3 luni  HOTARARI_IAN.pdf
 2  28 ianuarie 2019 privind: aprobarea asocierii în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilitate Publică, a Actului constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilitate Publică “BRĂILA GAZ”  
 3  28 ianuarie 2019 privind: actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei   
 4   28 ianuarie 2019 pentru: aprobarea Regulamentului privind închirierea/constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, pentru imobilele din domeniul privat al comunei  
 5  28 ianuarie 2019 privind: modificarea și completarea titulaturii și a prevederilor art.1 a HCL nr.70 din 26.11.2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe termen limitat a unui teren în suprafață de 1000 mp situat în localitatea Bordei Verde, T47, P39, lot 39, numitului MOISOIU DUMITRU, în scopul construirii unei locuinţe proprietate personală, în baza Legii nr.15/2003  
 6  28 ianuarie 2019 privind: aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local ce vor fi executate de beneficiarii de venit minim garantat în anul 2019  
 7  28 ianuarie 2019 privind: aprobarea Programului de măsuri edilitar gospodărești pentru anul 2019 la nivelul comunei  
 8  28 ianuarie 2019 privind: stabilirea și aprobarea grilei salariilor brute de bază pentru funcțiile de execuție aferente funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice dinsubordine, precum și a indemnizației de ședință a consilierilor locali, începând cu luna ianuarie 2019  
 9  28 ianuarie 2019 privind: aprobarea rețelei școlare de învățământ pentru anul școlar 2019-2020, la nivelul comunei  
 10  28 ianuarie 2019 privind: indexarea cu rata inflație decembrie 2018 față de decembrie 2017, a nivelului superficiilor redevențelor, concesiunilor și chiriilor din contractele ce vizează bunuri aparținând comunei  
  Februarie  
 11   28 februarie 2019 privind: validarea Dispoziției nr. 1/09.01.2019 a Primarului com. Bordei Verde, jud. Brăila privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pentru anul 2018, din excedentul anilor precedenți ai bugetului local hot_februarie.pdf
 12   28 februarie 2019 privind: aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019 – 2023, a Planului Local de acţiune în domeniul serviciilor sociale, precum și Procedura de identificare a situaţiilor de risc de separare a copiilor de părinţi şi a monitorizării situației familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor separați de părinți la nivelul Comunei   
 13 28 februarie 2019 privind: stabilirea situațiilor deosebite care motivează acordarea ajutoarelor de urgență, altele decât cele stabilite de art. 28 alin. 2 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat  
 14 28 februarie 2019 privind: propunerea calificativului la evaluarea performanțelor profesionale pentru secretarul comunei Bordei Verde pentru anul 2018  
 15 28 februarie 2019 privind: aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați precum și aprobarea actualizării cofinanțării investiției ,,Modernizare străzi În Localitățile Bordei Verde, Lișcoteanca și Constantin Gabrielescu în cadrul Comunei Bordei Verde, Județul Brăila’’ ca urmare aplicării prevederilor O.U.G. 114/2018 și instrucțiunii 2 A.N.A.P  
 16 28 februarie 2019 privind: actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiție ,,Înființare și dotare Cabinete Medicale în satele Lișcoteanca și Constantin Gabrielescu, comuna Bordei Verde, județul Brăila’’, ca urmare aplicării OUG. 114/2018 și instrucțiunii 2 ANAP  
  Martie  
 17 28 martie 2019 privind: Aprobare cont de executie al bugetului local pe anul 2018 al comunei Bordei Verde HOT_MARTIE.pdf
 18  28 martie 2019 privind: Initierea procedurii de inchiriere prin atribuire directa a pasunilor aflate in proprietatea privata a comunei  
 19 28 martie 2019 privind: Avizarea documentelor pentru procedura de atribuire a contractului de concesiune serviciul de transport deseuri menajere   
 20 28 martie 2019 privind: Aprobarea inventarului bunurilor din domeniul public  
 21 28 martie 2019 privind:Declararea starii de insolvabilitate a unor persoane fizice, scoaterea din evidenta fiscala curenta si trecerea in evidenta fiscala separate  
  Aprilie  
 22 17 aprilie 2019 privind: Alegerea presedintelui de sedinta   
 23 17 martie 2019 privind: Aprobarea bugetului local pe anul fiscal 2019  
 24 17 aprilie 2019 privind: Aprobarea actualizarii organigramei  HOT_APRILIE.pdf
 25 17 aprilie 2019 privind:Aprobarea inventarului bunurilor din domeniul privat    
 26  17 aprilie 2019 privind: Aprobarea modificarii si completarii partiale a anexei la HCL 8/2019 privind stabilirea grilei de salarizare  
 27  17 aprilie 2019 privind: Avizarea unor anexe la caietele de sarcini ale activitatii de transport  , inmagazinare si distributie apa potabila  
 28 17 aprilie 2019 privind: Modificare si completare Regulament serviciu de alimentare cu apa si canalizare   
 29 17 aprilie 2019 privind: Aprobare act aditional nr 16 Modificare si completare Contract de delegare gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare  
 30 17 aprilie 2019 privind: Declarare ca utilitate de interes local a obiectivului de investitie ,, Modernizare stadion comunal in comuna Bordei Verde"   
 31 17 aprilie 2019 privind: Aprobare deviz general obiectiv ,, Modernizare drumuri rurale in cadrul comunei Bordei Verde, judetul Braila  
 32  17 aprilie 2019 privind:Aprobare PARUMF  
  Mai  
 33 10 mai 2019 privind: Aprobare indicatori obiectiv ,, Reabilitare si modernizare Scoala primara Liscoteanca HOT_MAI.pdf
 34 10 mai 2019 privind: Aprobare indicatori obiectiv ,, Reabilitare si modernizare gradinita Liscoteanca"  
 35 10 mai 2019 privind: Aprobare deviz general si indicatori tehnico-economici pentru obiectivul ,,Extindere si modernizare scoala Sat C Gabrielescu    
 36 10 mai 2019 privind: Aprobare indicatori obiectiv ,, Modernizare drumuri de interes local in comuna Bordei Verde"  
 37 10 mai 2019 privind: Aprobarea propunerii de schimbare destinatie Corp cladire scoala veche din imobil cu destinatia unitate de invatamant in imobil cu alta destinatie   
 38  10 mai m2019 privind: Stabilirea spatiior de depozitare temporara a deseurilor inerte  
 39  10 mai 2019 privind: Aprobarea numarului de autoturisme , utilaje, echipamente si normativelor proprii de cheltuieli la carburantul auto necesar desfasurarii activitatilor specifice aparatului de specialitate al Primarului  
 40 10 mai 2019 privind: Aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Club Sportiv ,, Bordei Verde"  
 41 10 mai 2019 privind: Majorarea impozitului pe cladiri si terenuri neingrijite  
 42  Iunie  
 43  19 iunie 2019 privind: Aprobarea completarii si actualizarii bunurilor din domeniul public al comunei HOT_IUNIE.pdf
 44

 19 iunie 2019 privind:Stabilirea cuantumului orar al indemnizatiei ce se acorda personalului din serviciul voluntar de urgenta 

 
 45  19 iunie 2019 privind; Infiintare distributie gaze naturale in comuna Bordei Verde  
 46  19 iunie 2019 privind: Aprobare regulament intern de acordare vouchere de vacanta  
  Iulie  
 47 22 iulie 2019 privind: Modoficare buget local HOT_IULIE.pdf
 48 22 iulie 2019 privind: aprobare asocierea comunei cu CJ Braila pentru obiectiv,, Dotare cu sisteme de sigurantasi securitate Scoala Bordei Verde  
 49 22 iulie 2019 privind: aprobare asocierea comunei cu CJ Braila pentru obiectiv ,,Reabilitare gard cimitir Liscoteanca  
 50 22 iulie 2019 privind: Aprobare dotare SVSU  
 51 22 iulie 2019 privind: Aprobare transfer din sursa E a sumei de 640000  
 52 22 iulie 2019 privind: Declararea investitie de interes local a obiectivului de investitie ,, Modernizare stadion comunal"  
 53 22 iulie 2019 privind: Schimbare destinatie corp cladire scoala veche   
  August  
 54 12 august 2019 privind: Alegere presedinte sedinta 54-HOT_AUG.pdf
 55 12 august 2019 privind:Aprobare indicatori tehnico-economici ,, Dotare cu sisteme de siguranta si securitate, scoala Bordei Verde 55-HOT_AUG.pdf 
 56 12 august 2019 privind:Aprobare indicatori tehnico-economici ,, Reabilitare gard cimitir Liscoteanca  56-HOT_AUG.pdf
 57 12 august 2019 privind:Aprobare ascociere cu CJ Braila pentru cofinantare lucrari,, Dotare cu sisteme de siguranta si securitate Scoala Bordei Verde  57-HOT_AUG.pdf
 58 12 august 2019 privind:Aprobare asociere cu CJ Braila pentru cofinantare obiectiv ,, Reabilitare gard cimitir Liscoteanca  58-HOT_AUG.pdf
 59 30 august 2019 privind: Rectificarea bugetului local   59-hot_aug_2.pdf
 60  30 august 2019 privind: Organizarea si sarbatorirea Zilei comunei 60-hot_aug_2.pdf 
 61  30 august 2019 privind: Aprobarea actului aditional la contractul de prestari servicii salubritate 61-hot_aug_2.pdf 
 62 30 august 2019 privind: Aprobare indicatori tehnico-economici actualizati pentru investitia ,,Modernizare strazi in localitatile Bordei Verde, Liscoteanca, si C Gabrielescu" 62-hot_aug_2.pdf 
 63 30 august 2019 privind: Aprobarea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra unei suprafete din intravilan, in favoarea d nei Tertiu R 63-hot_aug_2.pdf 
 64 30 august 2019 privind: Darea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren in favoarea GAL Campia Brailei 64-hot_aug_2.pdf 
 65 30 august 2019 privind: Aprobarea regulamentului privind cresterea si detinerea animalelor domestice si a pasarilor de curte 65-hot_aug_2.pdf 
 66 30 august 2019 privind: Actualizare deviz general si indicatori tehnico-economici  ,,Modernizare drumuri rurale in cadrul comunei Bordei Verde 66-hot_aug_2.pdf 
 67 30 august 2019 privind: Aprobare protocol de colaborare pentru acoperire costuri nete pentru deseuri de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare al UAT Comuna Bordei Verde si a incheierii acestuia cu SC Greenpoint Management SA in calitate de organizatie care implementeaza raspunderea extinsa a producatorilor 67-hot_aug_2.pdf 
 68 30 august 2019 privind: Aprobarea modificarii si completarii inventarului domeniului public al comunei  68-hot_aug_2.pdf 
  Septembrie  
 69 30.09.2019 Privind aprobarea actualizarii organigramei si a statului de functii   hot_69.pdf
 70 30.09.2019 Privind aprobarea aprobarea modificarii si completarii partiale a anexei la HCL 8/2019, privind stabilirea grilei de salarizare  hot_70.pdf 
 71 30.09.2019 privind revocarea HCL 43/2017   hot_71.pdf
 72 30.09.2019 Privind insusirea stemei  hot_72.pdf 
 73 30.09.2019 privind aprobarea completarii inventarului bunurilor domeniului public  hot_73.pdf
 74 30.09.2019 privind darea in administrarea Club sportiv Bordei Verde a unor bunuri  hot_hot_74.pdf
 75 30.09.2019 privind aprobarea ROF compartiment asistenta sociala  hot_75.pdf
 76 30.09.2019 privind punerea la dispozitia concesionarului Sistemului de distributie al gazelor naturale  a terenului aferent construirii Statiei de reglare masurare predare SNT Transgaz hot_76.pdf
  Octombrie  
 77 22.10.2019 PRIVIND MODIFICARE HCL 45/19.06.2019 hot_77.pdf
 78 22.10.2019 PRIVIND STABILIREA CUANTUMULUI ORAR AL INDEMNIZATIEI PERSONALULUI VOLUNTAR DE URGENTA  hot_78.pdf
 79 22.10.2019 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI MANIFESTARILOR CULTURAL ARTISTICE hot_79.pdf
 80 22.10.2019 PRIVIND APROBAREA ROF HOT_80.pdf
 81 22.10.2019 PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII ROF CL HCL_81.pdf
 82 22.10.2019 PRIVIND APROBARE ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE INCHIRIERE 213/2015 HOT_82.pdf
 83 22.10.2019 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE ASERVICIILOR SOCIALE 2019-2022 HCL_83.pdf
 84 22.10.2019 PRIVIND ACOR FAVORABIL PRIVIND ADERAREA LA ADI GAZ BRAILA HOT_84.pdf
  Noiembrie  
 85 22.11.2019 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA   hot_85.pdf 
 86 22.11.2019 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019  hot_86.pdf 
 87 22.11.2019 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII SI COMPLETARII DOMICILIULUI FISCAL AL COMUNEI BORDEI VERDE  hot_87.pdf 
 88 22.11.2019 PRIVIND APROBAREA TRANSFORMARII SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA IN COMPARTIMENT DE ASISTENTA SOCIALA  hot_88.pdf 
 89 22.11.2019  PRIVIND IMPUTERNICIREA VICEPRIMARULUI, PETREA AUREL PENTRU SEMNAREA DOCUMENTELOR DE VANZARE CUMPARARE LA NOTARIAT hot_89.pdf 
 90 22.11.2019 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII ALESILOR LOCALI LA CURSURI DE INSTRUIRE  hot_90.pdf
 91 22.11.2019 PRIVIND INSTITUIREA DE FACILITATI FISCALE SI APROBAREA PROCEDURII DE ANULARE A ACCESORIILOR AFERENTE OBLIGATIILOR BUGETARE PRINCIPALE RESTANTE LA 31.12.2018 hot_91.pdf 
 92 22.11.2019 PRIVIND INFIINTAREA SVSU  hot_92.pdf 
 93 22.11.2019 PRIVIND REVOCAREA HCL 63/30.08.2019   hot_93.pdf 
 94 17.12.2019 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2019   
 95 17.12.2019 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR, TAXELOR SI TARIFELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2020   HOTARARI_LUNA_DECEMBRIE_2019.pdf 
 96 17.12.2019 PRIVIND STABILIREA PLAFOANELOR SI RENUNTAREA SAU ANULAREA CREANTELOR FISCALE MAI MICI DE 40 LEI AFLATE IN SOLD LA DATA DE 31 DECEMBRIE A ANULUI   
 97 17.12.2019 PRIVIND TAXA DE HABITAT PENTRU PERSOANELE FIZICE INCEPAND CU ANUL 2020   
 98 17.12.2019 PRIVIND APROBAREA PLANULUI OPERATIV DE ACTIUNE PE TIMPUL IERNII 2019-2020    
 99 17.12.2019 PRIVIND APROBAREA ALOCARII SUMEI DE 25.000 LEIPENTRU ACTIVITATILE DESFASURATE CU OCAZIA SARBATORILOR DE IARNA   
100 17.12.2019 PRIVIND AVIZAREA DOCUMENTELOR NECESARE ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE DELEGARE A ACTIVITATII DE COLECTARE SI TRANSPORT A DESEURILOR   
101 17.12.2019 PRIVIND STABILIREA SERVICIILOR PUBLICE SI LOCURILOR IN CARE PERSOANELE CARE AU SAVARSIT INFRACTIUNI VOR PRESTA MUNCA NEREMUNERATA  
     
© 2022 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

Covid 19 statistics


Warning: file_get_contents(https://corona.lmao.ninja/v2/countries/Romania): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 502 Bad Gateway in /home2/rpri3072/public_html/plugins/content/jappscovid19/helper/Covid_View_Helper_Shortcodes.php on line 1143