Centralizator Hotarari Consiliul Local 2019

 Nr. Doc Data si scopul, rolul, cu privire la Descarca document
  Ianuarie   
 1  28 ianuarie 2019 Alegerea președintelui de ședință pentru o perioada de 3 luni  HOTARARI_IAN.pdf
 2  28 ianuarie 2019 privind: aprobarea asocierii în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilitate Publică, a Actului constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilitate Publică “BRĂILA GAZ”  
 3  28 ianuarie 2019 privind: actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei   
 28 ianuarie 2019 pentru: aprobarea Regulamentului privind închirierea/constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, pentru imobilele din domeniul privat al comunei  
 5  28 ianuarie 2019 privind: modificarea și completarea titulaturii și a prevederilor art.1 a HCL nr.70 din 26.11.2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe termen limitat a unui teren în suprafață de 1000 mp situat în localitatea Bordei Verde, T47, P39, lot 39, numitului MOISOIU DUMITRU, în scopul construirii unei locuinţe proprietate personală, în baza Legii nr.15/2003  
 6  28 ianuarie 2019 privind: aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local ce vor fi executate de beneficiarii de venit minim garantat în anul 2019  
 7  28 ianuarie 2019 privind: aprobarea Programului de măsuri edilitar gospodărești pentru anul 2019 la nivelul comunei  
 8  28 ianuarie 2019 privind: stabilirea și aprobarea grilei salariilor brute de bază pentru funcțiile de execuție aferente funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice dinsubordine, precum și a indemnizației de ședință a consilierilor locali, începând cu luna ianuarie 2019  
 9  28 ianuarie 2019 privind: aprobarea rețelei școlare de învățământ pentru anul școlar 2019-2020, la nivelul comunei  
 10  28 ianuarie 2019 privind: indexarea cu rata inflație decembrie 2018 față de decembrie 2017, a nivelului superficiilor redevențelor, concesiunilor și chiriilor din contractele ce vizează bunuri aparținând comunei  
  Februarie  
11   28 februarie 2019 privind: validarea Dispoziției nr. 1/09.01.2019 a Primarului com. Bordei Verde, jud. Brăila privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pentru anul 2018, din excedentul anilor precedenți ai bugetului local  hot_februarie.pdf
12   28 februarie 2019 privind: aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019 – 2023, a Planului Local de acţiune în domeniul serviciilor sociale, precum și Procedura de identificare a situaţiilor de risc de separare a copiilor de părinţi şi a monitorizării situației familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor separați de părinți la nivelul Comunei   
13 28 februarie 2019 privind: stabilirea situațiilor deosebite care motivează acordarea ajutoarelor de urgență, altele decât cele stabilite de art. 28 alin. 2 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat  
14 28 februarie 2019 privind: propunerea calificativului la evaluarea performanțelor profesionale pentru secretarul comunei Bordei Verde pentru anul 2018  
15 28 februarie 2019 privind: aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați precum și aprobarea actualizării cofinanțării investiției ,,Modernizare străzi În Localitățile Bordei Verde, Lișcoteanca și Constantin Gabrielescu în cadrul Comunei Bordei Verde, Județul Brăila’’ ca urmare aplicării prevederilor O.U.G. 114/2018 și instrucțiunii 2 A.N.A.P  
16 28 februarie 2019 privind: actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiție ,,Înființare și dotare Cabinete Medicale în satele Lișcoteanca și Constantin Gabrielescu, comuna Bordei Verde, județul Brăila’’, ca urmare aplicării OUG. 114/2018 și instrucțiunii 2 ANAP  
  Martie  
17 28 martie 2019 privind: Aprobare cont de executie al bugetului local pe anul 2018 al comunei Bordei Verde  HOT_MARTIE.pdf
 18  28 martie 2019 privind: Initierea procedurii de inchiriere prin atribuire directa a pasunilor aflate in proprietatea privata a comunei  
19 28 martie 2019 privind: Avizarea documentelor pentru procedura de atribuire a contractului de concesiune serviciul de transport deseuri menajere   
20 28 martie 2019 privind: Aprobarea inventarului bunurilor din domeniul public  
21 28 martie 2019 privind:Declararea starii de insolvabilitate a unor persoane fizice, scoaterea din evidenta fiscala curenta si trecerea in evidenta fiscala separate  
  Aprilie  
 22 17 aprilie 2019 privind: Alegerea presedintelui de sedinta   
23 17 martie 2019 privind: Aprobarea bugetului local pe anul fiscal 2019  
 24 17 aprilie 2019 privind: Aprobarea actualizarii organigramei   HOT_APRILIE.pdf
 25 17 aprilie 2019 privind:Aprobarea inventarului bunurilor din domeniul privat    
 26  17 aprilie 2019 privind: Aprobarea modificarii si completarii partiale a anexei la HCL 8/2019 privind stabilirea grilei de salarizare  
27  17 aprilie 2019 privind: Avizarea unor anexe la caietele de sarcini ale activitatii de transport  , inmagazinare si distributie apa potabila  
28 17 aprilie 2019 privind: Modificare si completare Regulament serviciu de alimentare cu apa si canalizare   
29 17 aprilie 2019 privind: Aprobare act aditional nr 16 Modificare si completare Contract de delegare gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare  
30 17 aprilie 2019 privind: Declarare ca utilitate de interes local a obiectivului de investitie ,, Modernizare stadion comunal in comuna Bordei Verde"   
31 17 aprilie 2019 privind: Aprobare deviz general obiectiv ,, Modernizare drumuri rurale in cadrul comunei Bordei Verde, judetul Braila  
32  17 aprilie 2019 privind:Aprobare PARUMF  
  Mai  
33 10 mai 2019 privind: Aprobare indicatori obiectiv ,, Reabilitare si modernizare Scoala primara Liscoteanca  HOT_MAI.pdf
34 10 mai 2019 privind: Aprobare indicatori obiectiv ,, Reabilitare si modernizare gradinita Liscoteanca"  
 35 10 mai 2019 privind: Aprobare deviz general si indicatori tehnico-economici pentru obiectivul ,,Extindere si modernizare scoala Sat C Gabrielescu    
36 10 mai 2019 privind: Aprobare indicatori obiectiv ,, Modernizare drumuri de interes local in comuna Bordei Verde"  
 37 10 mai 2019 privind: Aprobarea propunerii de schimbare destinatie Corp cladire scoala veche din imobil cu destinatia unitate de invatamant in imobil cu alta destinatie   
 38  10 mai m2019 privind: Stabilirea spatiior de depozitare temporara a deseurilor inerte  
 39  10 mai 2019 privind: Aprobarea numarului de autoturisme , utilaje, echipamente si normativelor proprii de cheltuieli la carburantul auto necesar desfasurarii activitatilor specifice aparatului de specialitate al Primarului  
40 10 mai 2019 privind: Aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Club Sportiv ,, Bordei Verde"  
41 10 mai 2019 privind: Majorarea impozitului pe cladiri si terenuri neingrijite  
 42  Iunie  
 43  19 iunie 2019 privind: Aprobarea completarii si actualizarii bunurilor din domeniul public al comunei  HOT_IUNIE.pdf
 44

 19 iunie 2019 privind:Stabilirea cuantumului orar al indemnizatiei ce se acorda personalului din serviciul voluntar de urgenta 

 
 45  19 iunie 2019 privind; Infiintare distributie gaze naturale in comuna Bordei Verde  
 46  19 iunie 2019 privind: Aprobare regulament intern de acordare vouchere de vacanta  
  Iulie  
47 22 iulie 2019 privind: Modoficare buget local  HOT_IULIE.pdf
48 22 iulie 2019 privind: aprobare asocierea comunei cu CJ Braila pentru obiectiv,, Dotare cu sisteme de sigurantasi securitate Scoala Bordei Verde  
49 22 iulie 2019 privind: aprobare asocierea comunei cu CJ Braila pentru obiectiv ,,Reabilitare gard cimitir Liscoteanca  
50 22 iulie 2019 privind: Aprobare dotare SVSU  
51 22 iulie 2019 privind: Aprobare transfer din sursa E a sumei de 640000  
52 22 iulie 2019 privind: Declararea investitie de interes local a obiectivului de investitie ,, Modernizare stadion comunal"  
53 22 iulie 2019 privind: Schimbare destinatie corp cladire scoala veche   
  August  
54 12 august 2019 privind: Alegere presedinte sedinta 54-HOT_AUG.pdf
55 12 august 2019 privind:Aprobare indicatori tehnico-economici ,, Dotare cu sisteme de siguranta si securitate, scoala Bordei Verde 55-HOT_AUG.pdf 
56 12 august 2019 privind:Aprobare indicatori tehnico-economici ,, Reabilitare gard cimitir Liscoteanca  56-HOT_AUG.pdf
57 12 august 2019 privind:Aprobare ascociere cu CJ Braila pentru cofinantare lucrari,, Dotare cu sisteme de siguranta si securitate Scoala Bordei Verde  57-HOT_AUG.pdf
58 12 august 2019 privind:Aprobare asociere cu CJ Braila pentru cofinantare obiectiv ,, Reabilitare gard cimitir Liscoteanca  58-HOT_AUG.pdf
 59 30 august 2019 privind: Rectificarea bugetului local   59-hot_aug_2.pdf
 60  30 august 2019 privind: Organizarea si sarbatorirea Zilei comunei 60-hot_aug_2.pdf 
 61  30 august 2019 privind: Aprobarea actului aditional la contractul de prestari servicii salubritate 61-hot_aug_2.pdf 
62 30 august 2019 privind: Aprobare indicatori tehnico-economici actualizati pentru investitia ,,Modernizare strazi in localitatile Bordei Verde, Liscoteanca, si C Gabrielescu" 62-hot_aug_2.pdf 
63 30 august 2019 privind: Aprobarea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra unei suprafete din intravilan, in favoarea d nei Tertiu R 63-hot_aug_2.pdf 
64 30 august 2019 privind: Darea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren in favoarea GAL Campia Brailei 64-hot_aug_2.pdf 
65 30 august 2019 privind: Aprobarea regulamentului privind cresterea si detinerea animalelor domestice si a pasarilor de curte 65-hot_aug_2.pdf 
66 30 august 2019 privind: Actualizare deviz general si indicatori tehnico-economici  ,,Modernizare drumuri rurale in cadrul comunei Bordei Verde 66-hot_aug_2.pdf 
67 30 august 2019 privind: Aprobare protocol de colaborare pentru acoperire costuri nete pentru deseuri de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare al UAT Comuna Bordei Verde si a incheierii acestuia cu SC Greenpoint Management SA in calitate de organizatie care implementeaza raspunderea extinsa a producatorilor 67-hot_aug_2.pdf 
68 30 august 2019 privind: Aprobarea modificarii si completarii inventarului domeniului public al comunei  68-hot_aug_2.pdf 
     
     
     
     
© 2019 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE