Audiente Primar Luni, Viceprimar Miercuri si Secretar Joi de la  09:00-12:00

  HOTARAREA Nr 82 procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor

  COMUNA BORDEI VERDE

  CONSILIUL LOCAL

  www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

   

   

  H O T A R A R E A N R . 82

  22 .12. 2020

   

  Privind: „Aprobarea neasumarii responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017 – 2023”

  Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila intrunit in sedinta ordinara in data de 22.12.2020;

  Avand in vedere:

  • Adresa nr. 24868/09.12.2020 transmisa de Consiliul Judetean Braila referitoare la emiterea unei hotarari a Consiliului local privind asumarea sau neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire pentru achizitia produselor si a contractelor de prestari a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017 – 2023 .
  • Referatul de aprobare al primarului comunei Bordei Verde,inregistrat sub nr.6349/18.12.2020;
  • Raportul de specialitate inregistrat sub nr.6348/18.12.2020,intocmit de secretarul general al comunei;
  • prevederile H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017 – 2023 cu modificarile si completarile ulterioare;
  • raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală , protecţia mediului, servicii şi control.

  Avand in vedere prevederile art. 129 alin 1, alin. 2, lit.b), lit. d) si lit. e) alin.4, lit.l din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrative,cu modificarile si completarile ulterioare;

  In temeiul art.139 alin 1, alin 3, lit. i) precum si cele ale art. 196 alin1, lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

   

  HOTĂRĂŞTE:

   Art. 1 Se aproba neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017 – 2023, prevazut de H.G. nr. 640/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

   

  Art. 2 Prin grija secretarului general al comunei prezenta hotărâre va fi comunicata in termenul legal , Institutiei Prefectului -Judetul Braila,Consiliului Judetean Braila cat si a altor persoane interesate si va fi afisata pe si-teul entitatii.

   

  PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA

  Secretar general UAT,

  Tugui Rodica

  Viorel Zodila

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ROMANIA

  JUDETUL BRAILA

  PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE

  www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

  E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

   

  PROIECT DE H O T A R A R E

  NR.6349 din 18.12.2020

   

  Privind: „Aprobarea neasumarii responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017 – 2023”

   

  PRIMARUL COMUNEI BORDEI VERDE,JUDETUL BRAILA

  Avand in vedere:

  • Adresa nr. 24868/09.12.2020 transmisa de Consiliul Judetean Braila referitoare la emiterea unei hotarari a consiliului local privind asumarea sau neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire pentru achizitia produselor si a contractelor de prestari a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017 – 2023 .
  • Referatul de aprobare al primarului comunei Bordei Verde,inregistrat sub nr.6349/18.12.2020 ;
  • Raportul de specialitate inregistrat sub nr.6348/18.12.2020,intocmit de secretarul general al comunei;
  • prevederile H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017 – 2023 cu modificarile si completarile ulterioare;
  • raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală , protecţia mediului, servicii şi control.

  Avand in vedere prevederile art. 129 alin 1, alin. 2, lit.b), lit. d) si lit. e) alin.4, lit.l din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  In temeiul art.139 alin 1, alin 3, lit. i) precum si cele ale art. 196 alin1, lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ.,

   

  HOTĂRĂŞTE:

  Art. 1 Se aproba neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017 – 2023, prevazut de H.G. nr. 640/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

   

  Art. 2 Prin grija secretarului general al comunei prezenta hotărâre va fi comunicata in termenul legal , Institutiei Prefectului -Judetul Braila,Consiliului Judetean Braila cat si a altor persoane interesate si va fi afisata pe si-teul entitatii.

   

   

  INIŢIATOR, Avizat pentru legalitate,

  PRIMAR

  Secretar general UAT

  Dumitru Rotaru

  Viorel Zodila

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ROMANIA

  JUDETUL BRAILA

  PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE

  www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

  E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

   

   

  NR.6349 din 18.12.2020

   

  REFERAT DE APROBARE

  Subsemnatul Rotaru Dumitru– primarul comunei Bordei Verde,judetul Braila, în calitate de initiator

  al proiectului de hotarâre privind : „Aprobarea neasumarii responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017 – 2023”

  Aduc la cunostinta faptul ca in temeiul prevederilor Legii nr 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, adresez rugamintea comisiei de specialitate sa avizeze si consiliului local sa aprobe proiectul de hotarâre în forma prezentata si fundamentata prin documentatia anexata;

  Necesitatea adoptarii acestui proiect de hotarâre, o argumentez astfel:

  -Adresa nr. 24868/09.12.2020 transmisa de Consiliul Judetean Braila referitoare la emiterea unei hotarari a Consiliului local privind asumarea sau neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire pentru achizitia produselor si a contractelor de prestari a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017 – 2023;

  In acest sens precizez faptul ca organizarea unor astfel de proceduri de catre fiecre primarie in parte ar aduce o complexitate si o metoda greu de implementat pentr respectarea tuturor parametrilor calitativi impusi de aceasta activitate.

  Fata de cele precizate mai sus,propun sa fiti de acord cu adoptarea acestei hotarâri „„Aprobarea neasumarii responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017 – 2023”, în sedinta Consiliului local din 22.12.2020;

  PRIMAR,

  Dumitru Rotaru

   

  ROMANIA

  JUDETUL BRAILA

  PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE

  www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

  E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

   

  Nr. 6348 /18.12.2020

  RAPORT DE SPECIALITATE

  privind necesitatea si oportunitatea propunerii de neasumare a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. comuna Bordei Verde;

  Având in vedere:

  Dispozițiile Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe si legume, de banane si de lapte in instituțiile de învățământ si ale Regulamentului delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe si legume, de lapte si de produse lactate in instituțiile de învățământ si de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei, care cuprinde si distribuția de produse de panificație.

  Dispozițiile H.G nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia ;

  Prevederile art.129 alin.7 lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

  Analizând implicațiile financiare și logistice necesare implementării organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Bordei Verde, constatăm faptul că acestea depășesc posibilitățile instituției noastre.

  De asemenea, se impune a se arăta faptul că, la nivelul Consiliului Județean Braila există posibilități, atât financiare cât și cu privire la existența personalul specializat, în măsură să asigure implementarea acestui proiect la nivel județean.

  Pentru cele expuse, în condițiile și motivele arătate, consider necesară și oportună propunerea de neasumare a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Bordei Verde.

  SECRETAR GENERAL COMUNA

  Viorel Zodila

   

   

   

  ROMANIA

  JUDETUL BRAILA

  PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE

  www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

  E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

   

  COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO SOCIALE A COMUNEI,BUGET FINANTE,ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI,AGRICULTURA,GOSPODARIRE COMUNALA,PROTECTIA MEDIULUI SERVICII SI CONTROL

   

   

  1. _____ din 21.12.2020

   

  RAPORT DE AVIZARE

   

   

   al proiectului de hotarare privind ,,necesitatea si oportunitatea propunerii de neasumare a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. comuna Bordei Verde;

   

   

  Comisia mai sus amintita,intrunita in sedinta de lucru a ,luat in discutie Proiectul de hotarare amintit mai sus insotit de, referatul de aprobare intocmit de primarul comunei si raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

  Membrii comisiei au analizat si adresa Adresa nr. 24868/09.12.2020 transmisa de Consiliul Judetean Braila referitoare la emiterea unei hotarari a Consiliului local privind asumarea sau neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire pentru achizitia produselor si a contractelor de prestari a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017 – 2023, cat si baza legala in materie ;

  In urma analizei materialelor prezentate , comisia avizeaza Fvorabil prezentul proiect de hotarare, inaintand-ul Consiliului Local in vederea discutarii si aprobarii.

  PRESEDINTE

  Serban Lenta

   

   

   

  SECRETAR COMISIE

  Petrea Aurel

   

  Statistica Web

  Astazi382
  Ieri317
  Saptamana382
  Luna1372
  Total652327

  23-12-04
  © 2023 UAT Primaria Bordei Verde, Jud Braila. All Rights Reserved. Designed By Absolut Web Expert.
  AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

  | Creare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Gradinita | Realizare Site Primarie | Realizare Site primarie si institutii |